Opšti uslovi korišćenja

Opšte informacije

Internet Prodavnicom visit-serbia.online (dalje u tekstu: „Internet prodavnica“) upravlja kompanija Visit Online d.o.o., upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre (dalje u tekstu: „Agencija“), rešenjem Agencije BD 108086/2022, od dana 05.12.2022. godine, sa sedištem na adresi Bilećka 67, Beograd – Voždovac, matični broj 21863289, PIB 113416348 (dalje u tekstu „Kompanija“ ili „Pružalac usluga“).

Primarni zadatak Kompanije je da razvija pametna rešenja za industriju turzima koja podstiču digitalizaciju destinacija i zadovoljenja potreba savremenih posetilaca. Jedan od koraka koji nas čini bližim ostvarenju cilja jeste izrada ove Internet prodavnice na Internet stranicama: www.visit-serbia.online. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: office@visitonline.rs.

 

Uvodne odredbe

Ovi Opšti uslovi korišćenja Internet prodavnice (dalje u tekstu: „Uslovi“) propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: „Korisnici“ ili „Korisnik“). Korišćenjem Internet prodavnice Korisnici priznaju da se slažu s ovim Uslovima i pristaju na korišćenje Internet prodavnice u skladu s njima. Pravo korišćenja Internet prodavnice lično je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druga fizička ili pravna lica niti je bilo koji Korisnik ovlašćen prijavljivati druga fizička ili pravna lica. Cene su izražene u dinarima (RSD) i sadrže PDV i važe za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupovine.

Cene u Internet prodavnici mogu biti prikazane i u nekoliko svetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja Internet prodavnice odnosno ove Internet trgovine (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Beogradu (osim ukoliko relevantnim propisima na snazi nije utvrđena isključiva ili posebna mesna nadležnost), i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korišćenjem ove Internet prodavnice Korisnik se slaže da je bilo koji spor ili zahtev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uslovima u nadležnosti suda u Beogradu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup Internet prodavnici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Internet prodavnice ali i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Pružalac usluge. Korisnik može svoja pitanja, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom na adresu sedišta ili e-mailom istaknutim u sekciji Opšte informacije), a Pružalac usluge će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

 

Prihvatanje uslova

Korišćenjem Internet prodavnice ili korišćenjem bilo kog dela sadržaja Internet prodavnice ili usluga, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s ovim Uslovima, kao i svim ostalim pravilima i uslovima korišćenja Internet prodavnice i usluga koje se putem istih pružaju.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s navedenim Uslovima, biće upućen da dalje ne koristi Internet prodavnicu i usluge koje se putem Internet prodavnice pružaju.

 

Promene uslova

Pružalac usluga zadržava pravo u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i da takve promene stupaju na snagu danom objave na stranicama Internet prodavnice. Zbog toga se savetuje Korisniku da s vremena na vreme ponovo pročita informacije sadržane u Uslovima, kako bi bili informisani o takvim promenama. Nastavljanjem korišćenja Internet prodavnice ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela njenog sadržaja ili usluga i nakon objave novih promenjenih Uslova, podrazumeva se da Korisnik prihvata izmene.

Pružalac usluge zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Internet prodavnicu, odnosno bilo koji njen deo, servise, stranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali ne ograničava promenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje Internet prodavnice. Pružalac usluge ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja Internet prodavnice kako bi osigurao poštovanje ovih Uslova i pozitivnih zakonskih propisa.

 

Odgovornost

Korisnik ovu Internet prodavnicu koristi isključivo na svoju ličnu odgovornost. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Pružaoca usluge i prihvata da pružalac nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kog može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Ni u kom slučaju Pružalac usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja Internet prodavnice odnosno ove Internet trgovine, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ove Internet prodavnice. Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ove Internet prodavnice a sa tim i povezane troškove.

Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzetkom, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Uz prethodno navedene uslove, Pružalac usluge neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve greške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost informacija koje se nalaze na stranicama ove Internet prodavnice, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze.

Ni jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Pružaoca usluge, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ove Internet prodavnice od strane Korisnika. Korisnici ne smeju u okviru Internet prodavnice odnosno putem Internet trgovine objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Pružaoca usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne sme da koristi ovu Internet prodavnicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne promocije. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj Internet prodavnice.

 

Autorska prava

Internet prodavnica vlasništvo je Kompanije. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica i Internet prodavnice mora biti u skladu s ovim Uslovima. Svi materijali koji se nalaze na stranicama Internet prodavnice ekskluzivno su pravo Pružaoca usluge, ili se koriste uz odobrenje nosioca autorskih prava i nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje ili menjanje na drugi način sadržaja na ovim stranicama bez izričitog odobrenja Pružaoca usluge strogo je zabranjeno.

Kršenje ovih Uslova može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja zbog povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava nekog drugog oblika intelektualnog vlasništva.

 

* Registracija korisnika - korisnički račun

Za korišćenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim Internet stranicama Korisnik treba da se prijavi u sistem pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje će navesti u postupku registracije Korisnika. U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa Pružalac usluge će od Korisnika prikupljati određene lične podatke koji podležu zaštiti ličnih podataka Korisnika. Korisnik je u obavezi da u postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila navede tačne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, i podataka koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni po decu i maloletnike.

Nije dozvoljeno registrovanje dva ili više korisničkih računa u korist jednog pravnog lica ili jednog fizičkog lica. U slučaju kršenja ovih pravila Pružalac usluge ima pravo da deaktivira ili izbriše Korisnički račun i ograniči kupovinu ulaznica preko Internet prodavnice. Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti koje su preduzete njegovim korišćenjem na ovim Internet stranicama i u okviru Internet prodavnice.

Pružalac usluge zadržava pravo da odbije registracije, kao i da ukida ili uskraćuje mogućnosti daljeg korišćenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registrovan ukoliko Korisnik krši pravila Pružaoca usluga, Korisnički račun će biti ukinut, odnosno Korisniku će biti uskraćeno dalje korišćenje Internet prodavnice.

 

* Zaštita ličnih podataka i zaštita privatnosti korisnika

U postupku registracije Korisnika odnosno formiranja Korisničkog računa, kao i prilikom korišćenja Internet prodavnice i realizacije usluga, Kompanija realizuje obradu podataka o ličnosti. U tom pogledu Kompanija je izrazito posvećena zaštiti ljudskih prava, uključujući zaštitu podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti Korisnika.

Detaljne informacije o tome kako Kompanija obrađuje podatke o ličnosti i realizuje zaštitu privatnosti, kao i informacije u pogledu svrhe, pravnog osnova obrade podataka o ličnosti, deljenja, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti, Korisnik može upoznati u okviru Politike privatnosti koja je dostupna o okviru sledećeg linka Politika privatnosti.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Povraćaj sredstva

Korisnik ima pravo da odustane od obavljene kupovine odnosno usluga, u roku od 14 dana od dana obavljanja kupovine u okviru Internet prodavnice, bez navođenja razloga. Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od obavljene kupovine, ukoliko u istaknutom roku dostavi Pružaocu usluga u pisanom obliku poštom na adresu sedišta ili na e-mail (istaknuti u sekciji Opšte informacije) izjavu o odustanku od kupovine kojom na nedvosmislen način obaveštava Pružaoca usluga o odustanku od obavljene kupovine.

U slučaju odustanka Korisnika od obavljene kupovine odnosno usluga u skladu sa ovim Uslovima, Pružalac usluga će izvršiti povraćaj uplata za predmetne usluge koje je primio od Korisnika, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku. Pružalac usluga će izvršiti povraćaj uplata uz korišćenje istih sredstava plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji.

Korisnik ima pravo i na povraćaj uplata za obavljene kupovine u okviru Internet prodavnice, ukoliko usluge obuhvaćene predmetnim kupovinama nisu mogle da budu realizovane usled opravdanih razloga van razumne kontrole koji mogu biti aktuelni na destinaciji (poput udara groma, požara, oluja, poplava, zemljotresa i dr.). Korisnik ostvaruje pravo na povraćaj sredstava u konkretnom slučaju dostavljanjem zahteva za povraćaj u pisanom obliku poštom na adresu sedišta ili na e-mail (istaknuti u sekciji Opšte informacije) kojim obaveštava Pružaoca usluga da usluga nije realizovana.

Pružalac usluga će izvršiti povraćaj uplata za predmetne usluge koje je primio od Korisnika, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema zahteva, uz korišćenje istih sredstava plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji.

Pružalac usluga ne odgovara i ne može biti odgovaran za povraćaj sredstava usled propusta Korisnika u pogledu realizacije obavljene kupovine odnosno usluga u okviru Internet prodavnice iz razloga koji su posledica radnji i/ili propuštanja na strani Korisnika.

Pravo na povraćaj sredstava od ulaznica za koncerte, manifestacije i druga dešavanja za koje Visit Online d.o.o. prodaju vrši u okviru Internet prodavnice visit-serbia.online i u ime i za račun organizatora, povrat je moguć isključivo u sledećim slučajevima:

* otkazivanje događaja

* odlaganje događaja na rok duži od 120 dana od dana planiranog održavanja događaja

* odlaganje događaja zbog nastupanja više sile koja traje duže od 180 dana od dana planiranog održavanja događaja

„Viša sila“ označava bilo koji čin, događaj ili okolnost koja je izvan razumne kontrole organizatora događaja i koji nije izazvan nemarom ili neprimerenim ponašanjem organizatora događaja, uključujući i „Božje delo“, štrajk, lokaut („lockout“) ili drugi industrijski poremećaj, rat ili pretnju ratom, teroristički akt, blokadu, uzbunu, sabotažu, vandalistički čin, udar groma, požar, oluju, poplavu, zemljotres, eksploziju, grešku ili kolaps sistema ili opreme, što uključuje, radi otklanjanja sumnje i svaki značajan kolaps kompjuterskog sistema, odnosno „softvera“ i/ili „hardvera“.

Ako je događaj otkazan ili odložen zbog navedenih okolnosti, organizator će o tome obavestiti kupce preko svojih kanala komunikacije, a Visit Online d.o.o. će o tome obavestiti kupce putem e-maila (za registrovane korisnike), kao i putem ostalih online kanala.

U slučajevima navedenim u prethodnom stavu, ulaznice će biti stornirane, a povraćaj uplata za ulaznice kupljene u okviru Internet prodavnice visit-serbia.online će se izvršiti uz korišćenje istih sredstava plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji.

Pravo na povraćaj sredstava od karata kupljenih u okviru Internet prodavnice visit-serbia.online za sledeće usluge:

1. Gold Gondola „Branč u vazduhu“

2. Gold Gondola "Romantično putovanje"

3. Gold Gondola „Branč u vazduhu“ sa Mastercard popustom

4. Gold Gondola "Romantično putovanje" sa Mastercard popustom

može se ostvariti isključivo ukoliko kupac podnese Zahtev za povrat preko forme “Izjava o odustanku od kupovine u okviru Internet prodavnice visit-serbia.online” preko zvanične e-mail adrese istaknute u delu Opšte informacije (e-mail: office@visitonline.rs) i to najmanje 24 sata ranije od zakazanog termina za izvršenje gore navedenih usluga. U suprotnom, Visit Online d.o.o. neće biti u mogućnosti da realizuje povraćaj sredstava.

Vrste i načini plaćanja

Kupovina u okviru Internet prodavnice omogućena je putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica MasterCard, Visa, Diners, Maestro i American Express.

Visa     MasterCard     Dinacard     Dinacard     Dinacard

Plaćanjem bankovnim karticama upravlja treća strana (WS Pay CSTI Group d.o.o.) kroz uslugu WSPay (usluga autorizacije i naplate kreditnih i debitnih bankovnih kartica putem interneta), i koja prima broj bankovne kartice i ostale podatke isključivo za izvršavanje plaćanja u realnom vremenu.

 

Poručivanje i kupovina ulaznica

Za poručivanje i kupovinu ulaznica putem ovih Internet stranica odnosno Internet prodavnice Korisnik prolazi sledeće korake:

  • Biranje datuma i vremena dolaska
  • Biranje vrste i količine ulaznica
  • Registracija (prijava) Korisnika
  • Prosleđivanje porudžbine (pregled svih podataka, zadnja kontrola, prihvatanje Uslova i dr.)
  • Plaćanje - biranje načina plaćanja i upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (WSPay)
  • Potvrda primljene porudžbine od strane pružaoca usluge
  • Potvrda o obavljenom plaćanju (WSPay)
  • Potvrda kupovine ulaznica i kreiranje računa za izvršenu kupovinu (pružalac usluge distribucije i naplate)

 

Pitanja, prigovori i reklamacije

Sva pitanja, prigovori i reklamacije vezani za kupovinu i naplatu ulaznica putem Internet prodavnice mogu se prijaviti telefonski na sledeći broj telefona +381 62 773 138 ili poslati u pisanom obliku poštom na adresu sedišta Kompanije ili na e-mail office@visitonline.rs.